Image
Forum Turizm

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Forum Turizm (“Forum Turizm” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Forum Turizm ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi -KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), iş/profesyonel yaşam ve eğitim verileriniz (meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar, özgeçmiş) ve özel nitelikli verileriniz (sağlık verileri) işlenmektedir.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Forum Turizm ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;
Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
Proje sunumu,
Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Enerji kimlik belgesi taleplerinin ve süreçlerinin takip ve yönetimi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Usta ile nihai tüketicinin bir araya getirilmesi,
Usta ve müşteri sadakat programı başvuru kayıtlarının yapılması, usta ve müşteri sadakat programlarının yürütülmesi, sadakat programı puan uygulamalarının yürütülmesi
Müşteri/tedarikçi/iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması,
Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Şirket raporlamalarının yapılması,
İşyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile takibi,
Kurumsal kaynak planlamasının yapılması.


3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması,
Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın bulunması,
Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Yılmaz A.P. No:249 D:7 Caddebostan, Bağdat Caddesi, 34730 Kadıköy / İstanbul” adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya cocukalerji@hotmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte info@forumturizm.com.tr adresine iletebilirsiniz.